Norsk Rallylydighetsklubb

norsk rallylydighetsklubb

Nyheter

Informasjon om arbeidet med revidere regelverk for rallylydighet

Posted on November 15, 2015 at 3:20 PM

Bakgrunn for arbeidet

Regelverk for rallylydighet er gjeldende frem til 31.12.2016. Norsk Rallylydighetsklubb har derfor muligheten til å utarbeide og vedta et nytt regelverk som skal gjelde fra og med 1.1.2017. Styret har fått et par henvendelser fra medlemmer som gjelderprosessen med å revidere regelverket. Henvendelsene går på hvorfor ikke alle innsendte forslag til endringer skal opp som sak på årsmøtet og vedtas der. Styret kommer her med et åpent svar slik at alle medlemmenei klubben får den samme informasjonen.

Hvem skal utarbeide forslag til revidert regelverk?

Før arbeidet med å revidere regelverket startet,tok NRL ved styret kontakt med NKK for å få klarhet i hvilken saksgang som skal følges. Svaret vi fikk varat siden det ikke finnes en formell kompetansegruppe for rallylydighet så er det NRL-styret som er dette. Styret skulle derfor revidere regelverket uten krav til innspill, høring og vedtak på årsmøte. Det er slik de andre kompetansegruppene jobber med sine regelverk da det er NKKsSportshundkomitè som vedtar endelig regelverk.

NRL ønsker å gi medlemmene mulighet for medvirkning

NRL-styret ønsket en litt mer åpen prosess,slik at klubbens medlemmer fikk anledning til å påvirke utviklingen av sporten ved å sende inn innspill/forslag/ønskeromendringer. Fristen for å sende inn innspill ble satt til 20. oktober. Styret trodde det ville komme inn mange innspill,og valgte derfor å opprette en arbeidsgruppe på syv personer sammensatt av representanter fra styret, dommere, instruktører og utøvere med god kompetanse. Arbeidsgruppen fikk mandat fra styret til å gå gjennom og vurdere alle de innsendte forslagene, og komme med forslag til revidert regelverk.

26 medlemmer har sendt inn 86 ulike innspill, flere av disse inneholder mange punkter. Arbeidsgruppa har en formidabel jobb å gjøre, for absolutt alle innspill vurderes. Styret setter sin lit til at arbeidsgruppa har sporten sitt beste i tankene når de reviderer regelverket.

Arbeidsgruppa legger forslag til revidert regelverk frem for styret. Styret sender forslag til revidert regelverket på høring ut til medlemmene og orienterer årsmøtet. Gjennom høringenkan konkrete feil og mangler rettes opp.

NKKsSportshundkomitè vedtar revidert regelverk

Forslag til revidert regelverk sendesSportshundkomitèenfor endelig vedtak.De kan velge å ikke vedta regelverket dersom de mener at det ikke burde endres eller dersom de finner elementer i regelverket som ikke er endret slik de burde. NRL får deretter mulighet til å rette opp regelverket, og sende det inn på nytt. Derfor ønsker styret å ha best mulig tid før fristen går ut.

Revisjon av et regelverk er ikke det samme som endring av lover/vedtekter

Årsmøtet er NRL sitt høyeste organ. NRLs vedtekter styrer hvilke saker som skal behandles på årsmøtet. I følge gjeldende vedtekter er detteårsberetning, regnskap, budsjett og planer for drift og aktiviteter i NRL neste år. Endring av regelverk ligger ikke under årsmøtet. Det er fort gjort å misforstå §18 i vedtektene som omhandler lovendringer. Lovendringer betyr endringer av klubbens lover eller vedtekter, ikke regelverk for rallylydighet.

NRLs vedtekter må endres

NKK har gitt NRL pålegg om å oppdatere klubbens vedtekter slik at de samsvarer med NKKs nye vedtekter for medlemsklubber. Dette gjøres av årsmøtet. NRL-styret vil derfor fremme forslag til nye vedtekter på årsmøtet februar 2016.

 

Hilsen NRL-styret

 

Categories: None