Smittervernveileder – rev. 15.juni 2020

 Last ned veileder her

Viktig!

Disse reglene er ikke frivillig for arrangører å følge. De er det absolutte vilkår for at prøver og stevner skal kunne avholdes. Norsk Rallylydighetsklubb anbefaler alle – arrangører, utøvere og dommere – å sette seg godt inn i reglene. 

Utdrag fra NKKs veileder: 

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer.

Følgende regler gjelder: 

• Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand/sine nærmeste.
• Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.
• Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
• Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
• Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes prøve eller konkurranse, men ikke organiserte treninger. 

For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

For voksne gjelder avstandsanbefalingen om minst 1 meter mellom personer, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.
Med ansvarlig arrangør menes den eller de som arrangerer arrangement, typisk prøveleder og eller NKK- representant.

Deltagere som er syke/har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntistand skal ikke delta.

• Både deltaker og arrangør er ansvarlig for god håndhygiene. Det kan være nødvendig med vask av hender/håndsprit før og etter enkelte øvelser.
• Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer/ deltager eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.
• Håndssprit skal være tilgjengelig på oppmøteplasser, i felt og ved ringen til bruk for dommere og deltaker.
• Arrangementene er som hovedregel ikke åpne for publikum. Dersom publikum tillates, må antall personer tilstede ikke overstige det til enhver tid maksimale antall personer tillatt tilstede.
• Arrangementet må foregå utendørs med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.
• Arrangør kan sette antallsbegrensning. Dette offentliggjøres på terminlisten samt i andre aktuelle kanaler arrangør benytter. Påmelding må stenges når maks antall påmeldte er nådd. Dette vil arrangør selv måtte håndtere. Dersom det er påmeldt flere enn maks antall deltagere, vil det måtte foretas loddtrekning. Påmeldte som ikke får delta skal ha refundert
hele påmeldingsavgiften.

• Stevneleder eller NKK-representant er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.
• Det vil kunne foretas premieutdeling så lenge det er mulig for alle å holde minst 1 meter avstand til hverandre. Det er ikke tillatt med håndhilsen/ klemming.
• Det bør tilstrebes at resultater offentliggjøres på arrangør sin hjemmeside/ facebookside ell. Resultater vil for øvrig bli registrert i dogweb som vanlig.
• Dersom det er behov for å ha innsjekk/ ha sekretariat bør dette skje elektronisk hvor all registrering skjer på forhånd. Deltagere må på forhånd sende kopi/ bilde av vaksinasjonspapirer og registreringsbevis. Den enkelte arrangør må opplyse om hvordan dette skal håndteres for deres prøve/ konkurranse. Dersom arrangør kan legge til rette for at innsjekk kan skje på en smittevernforsvarlig måte kan det gjennomføres på stedet.
• Eventuell katalog offentliggjøres på arrangementsside/ klubbens hjemmeside.
• Kiosksalg/kafedrift er tillatt dersom arrangør kan ivareta tilstrekkelig smittevern. Arrangør må utarbeide rutiner for dette. Ingen selvbetjening av kaffe, ketchup/ sennep, syltetøy mv. Streng hygiene må etterleves.
• Felles toaletter/ garderober skal være stengt med mindre arrangør har kapasitet til å sørge for tilstrekkelige smittevern.
• Der det skal foretas ID-kontroll utfører hundefører dette selv, enten med privat ID-skanner eller ved å benytte engangshansker (alternativt «brødpose» over hånd) på felles skanner.
• Deltager må selv lage startnummer der dette skal benyttes.
• Prøver skal dømmes av norske dommere og det tillates kun deltagere bosatt i Norge og hunder som bor i Norge og registrert i NKK (gjelder så lenge helsemyndighetene anbefaler reiserestriksjoner).
• Det skal ikke gjennomføres sosiale aktiviteter knyttet til arrangementet, så lenge arrangør ikke kan tilrettelegge for at det kan holdes 1 meter avstand til alle tilstede.
• Eventuelle banetegninger kan offentliggjøres på arrangementets side (facebook, hjemmeside ell). Deltager må kunne påregne mindre endringer.
• Dommer/arrangør/stevneleder kan endre antall og tid på briefing.
• Deltageravgiften kan settes høyere enn vanlig og skal minimum dekke arrangørs kostnader/ utgifter med arrangementet.

Særskilt for enkelt øvelser mv:
• I apporteringsøvelser bør det benyttes egne apporter.
• Tilgjengelighetsøvelsen (alternativ til tannvisning) i LP klasse 1/ kåringsprøver: Dommer går mot ekvipasjen, stopper på 1 meters avstand, og vurderer hundens reaksjon. Fører og dommer strekker frem hånden uten å være i kontakt.
• Klubb/arrangør er ansvarlig for å ha neseprøver tilgjengelig, men øvelsen vil utføres med uberørte pinner både i klasse 3 og i FCI 3 (unntatt førers pinne).
• Det benyttes nye sporgjenstander/ feltgjenstander for hver ekvipasje. Hundefører sørger for å benytter hansker (alternativt «brødpose» over hånd) ved kontakt med gjenstander.
• I de prøveformer/ aktiviteter hvor hunden ikke kan bære bånd/sele: Dersom fører ikke kan ha bånd i egen lomme, benytter arrangør en klype for å frakte dette.
• Arrangør er ansvarlig for å påse at felles utstyr (hindermateriell oll) håndteres av færrest mulig personer. Før og etter håndtering av slikt utstyr skal det gjennomføres håndvask/ benyttes håndsprit.
• Det gis generell dispensasjon til at man som ny utøver ikke må inneha målebrev i agility inntil videre. Dersom hunden stiller i lavere klasse enn det den blir målt til senere, vil hunden miste napp/resultater ihht til kap 3.1.5 i regelverket.
• Øvelsene i rally som inkluderer utstyr som matskåler og leker utgår.
• I kreativ lydighet skal deltager sende musikkvalget på epost.
• I de øvelsene der en normalt er nærmere enn 1 meter, så vil disse øvelsene nå måtte gjennomføres ved at det er 1 meter mellom ansiktene. Dette løses ved at figurant (ell) og hundefører tilpasser avstand og vender ansiktene bort fra hverandre.

For øvrig gjelder de ordinære regelverk og veiledere for de enkelte prøver/ aktiviteter samt veiledere utarbeidet av de enkelte forbund/ raseklubber i forbindelse med Covid-19.