Dommer utdanning 2023/24

 

 

NRL skal ha dommerkurs i rallylydighet med oppstart i siste kvartal i år. Med dette ønsker NRL og kursledere Ghita Fossum, Roger Fredriksen og Hilde Andrea Nysether.

Nå åpner vi for mottak av søknader til dommerutdanning med oppstart i desember 2023! Se informasjon på vedlagte bilder for oversikt over krav til søker og søknadens utforming, samt praktisk informasjon om dommerutdanningens forløp. Informasjon om kursavgift kommer så snart vi mottar svar fra NKK på søknad om støtte til dommerutdanning. Søknad med CV og dokumentasjon på alle krav sendes norsk.rallylydighet@gmail.com, med kopi til hildany85@gmail.com. 

 

Styret og kursledere håper mange vil søke og gleder oss til å ønske nye dommerelever velkommen til kurs!    

 

 

 • Praktisk info:

Kursopplegget er tiltenkt å foregå over tre helger, fra tidlig kveld fredag til søndag og fra lørdag til søndag. Det er tenkt at samlingene skal foregår to ganger på Østlandet og én gang på Vestlandet.

 

Kurshelgene blir.

1.-3. desember 2023, med lokasjon Østlandet

3.-5. mai, 2024, med lokasjon Vestlandet

2.-3. november 2024, med lokasjon Østlandet

Mellom samlingene skal kandidatene gjennomføre ulike teoretiske og praktiske oppgaver, herunder treningsdømming av 80-100 ekvipasjer, fordelt på ulike klasser.

Etter endt kurs skal det avlegges endelig teoretisk og praktisk eksamen – se regelverket for utfyllende informasjon. Per nå er ikke kursavgift endelig avgjort. Styret jobber med et endelig budsjett. Betalinga av kurset kan fordeles over flere innbetalinger.

 

Søknadsfrist er 7. september

 

Viktig informasjon til dem som vurderer å søke:

 

Alle samlinger er obligatoriske. Det må påregnes å legge ned et vesentlig antall arbeidstimer også utenom samlingene. Både teori, treningsdømming og etter hvert skyggedømming tar mye tid, og kandidaten bør tenke nøye gjennom egen kapasitet.

 

I tillegg til kursavgiften må kandidatene beregne utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlingene og skyggedømminga. Det må tas høyde for at skyggedømminga strekker seg over flere stevner enn det minimum som er omtalt i regelverket. Det må påregnes reisekostnader også her, da det erfaringsmessig ikke alltid lar seg gjøre å finne dommere à skyggedemme for i nærområdet til kandidaten.

 

Som dommer må kandidaten påregne å sette av tid til å utøve dommergjerninga. Mange dommere er aktive med egne hunder, men samtidig er det viktig at en som en del av et dommerfellesskap evner å sette egne konkurransebehov til side.

 

Styret i NRL kommer til kun til å vurdere utsettelse etter svært strenge kriterier. Som hovedregel gis det ikke utsettelser for gjennomføring av teoretisk og praktisk eksamen.

 

Informasjon til søkere, dommerutdanning rallylydighet, 2023-2024

 

NRL åpner for søknader til dommerutdanning rallylydighet med oppstart desember 2023. Med dette ønsker styret samt kursledere Hilde A. Nysether, Roger Fredriksen og Ghita Fossum å informere om krav til søkere og søknadens utforming.

Søker må:

 • Være hovedmedlem i en av NKK’s medlemsklubber eller forbund
 • Være over 18 år
 • Ha anbefaling fra egen klubb
 • Ha bekreftelse fra klubb på at en har utført følgende oppgaver på minst en offisiell rallylydighetsprøve: Ringsekretær (ansvarlig i ringen), tidtaker eller resultatansvarlig/sekretariat
 • Ha startet med egen hund i klasse elite, og oppnådd premiering i denne klassen Ha en personlighet som gjør vedkommende egnet som dommer. Personlig egnethet vurderes fortløpende gjennom utdanningsløpet

Det stilles følgende krav til søknadens utforming og innhold:

 • Presentasjon av kandidaten
  • Kandidatens bakgrunn
  • Hvorfor søker kandidaten og kandidatens motivasjon
  • Hva kan kandidaten bidra med for sporten
  • Hvor mye tid ser kandidaten for seg å bruke på dommergjerningen
 • Liste over relevant erfaring / CV
 • To relevante referanser
 • To fulle sett med banetegninger + èn rekruttbane
  • Disse skal brukes til å øve med egnede ekvipasjer. Deretter skal det skrives en kort tekst om hvordan gjennomføringen gikk. Dette skal vedlegges søknaden.