Talenttropp og landslag 2022

TALENTTROPPEN 2022

MÅL

Ha god kompetanse på nordisk regelverk der Norge bygger kompetanse over tid til mesterskap og landslagrepresentasjon. Talenttroppen vil øke interessen for nordisk rallylydighet, samt sikrer at de ekvipasjene som blir tatt ut på landslag trener jevnt mot nordisk mesterskap.


HVEM STYRER TROPPEN


Landslagsleder utpekes av Norsk Rallylydighetsklubb for to år av gangen og kan utpekes på nytt etter endt periode. Dette for å få en jevn oppfølging og stabilitet for laget. Landslagsleder med hjelpere styrer troppen.


TROPPENS SAMMENSETNING


Troppen vil bestå av 7-13 ekvipasjer. Ekvipasjene går i eliteklasse i Norge og har et brennende ønske om å trene nordisk rallylydighet.


SØKE SEG TIL TROPP


Kombinasjon av søknad og resultater. Se søknadskrav til talenttropp 2022.


NM vinneren 2022 vil få et direkte tilbud om plass i troppen for 2023 dersom den oppfyller søknadskravene til talenttropp 2023. NB! Denne plassen gjelder kun NM vinneren og vil ikke gå videre nedover resultatlisten til NM dersom vinneren takker nei eller ikke oppfyller kravene.


SAMLINGER 2022


Troppen vil ha 1 samling på våren og landslaget vil ha 2 samlinger da laget er tatt ut.


Troppens samling er obligatorisk for alle i troppen. Landslagssamlinger er obligatorisk for de som er tatt ut på landslaget. Troppens øvrige medlemmer kan delta på landslagets samling som observatører.


1. 5.-6.Februar (talenttropp)
2. 3.-4.September (landslag)
3. 29.-30.Oktober (landslag)


Når troppen er satt blir det avtalt 1-2 kveldssamlinger på teams per måned slik at troppen får en jevn oppfølging frem til landslagsuttaket er fullført.


NORDISK MESTERSKAP 2022


Nordisk mesterskap vil avholdes i Finland. Lokasjon og tidspunkt blir kjent senere.


LANDSLAG 2022


Landslaget settes sammen etter NM 2022 iht. gjeldende regler for NoM. Laget vil bestå av 5 ekvipasjer og 2 reserve ekvipasjer.


FORCE MAJEURE

 

Dersom det oppstår uventede utfordringer med uttaket har troppledelsen anledning til å gjøre de beslutninger som er nødvendige for at et uttak skal kunne gjennomføres. Dette kan medføre endring av uttakshelg-datoer, endring av uttaksregler. I ytterste konsekvens av Force Majeure vil landslaget bli tatt ut av NRLs styreleder i samarbeid med troppens ledelse dersom det ikke kan arrangeres noen uttakshelger eller Norgesmesterskap. Beslutningene skal gjøres med hovedfokus på å få satt sammen det beste laget som kan representere Norge i en internasjonal konkurranse og med et så likt konkurransegrunnlag som mulig for troppens utøvere.

SØKNADSKRAV TIL TALENTTROPP 2022

FØRER

 • Må være medlem av en klubb som samarbeider med NKK
 • Må enten være norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. Folkeregisteret)
 • Førere under 18år må ha foresattes (foreldres) godkjennelse

 

HUND

 • Minimumskrav – Må ha startet i elite klasse (norsk regelverk)
 • Hunden må være registrert i NKK (Ikke NOX) og ha vært registrert i NKK minst 6 mnd før eventuelt mesterskap og dets første dag.
 • Hund må oppfylle kravene til start i NoM ref. General Regulations NoM.

 

EKVIPASJE

 • Sende inn to filmer som er filmet i sin helhet, og som viser to ulike baner i nordisk regelverk. Filmen skal også vise startrutiner og belønning etter målgang. Dette for å sikre rallylydighetens grunnverdier i trening og konkurranse. Banene publiseres innen 1.oktober 2021.
 • Dokumentere de seks beste resultatene fra eliteklassen i norsk regelverk oppnådd etter 1.1.21.
 • Dokumentere oppnådde resultater i NM om en har startet i NM.
 • Skrive en søknad hvor man skriver om seg selv, sin hund og sine ambisjoner. Skriv også om hva du kan bidra med i troppen og hvordan ditt bidrag oppfyller og styrker retningslinjene for troppen.
 • Lese igjennom og skrive under på retningslinjene for talenttropp.

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist er 1.desember 2021.

 

GJENNOMGANG AV SØKNADER

 

Landslagsleder med hjelpere og en representant fra styret i NRL går igjennom søknadene så fort som mulig etter fristens utløp.

 

PUBLISERING AV TROPP

Troppen settes sammen og publiseres senest 31.desember 2021

2 baner skal filmes i sin helhet og ikke satt sammen av flere klipp. 1 film per bane.

Følgende kriterier må være oppfylt for at videoen skal være godkjent:

 • Kamera må holdes av en person og vedkommende må stå der det er merket på tegningen
 • Banen skal være innringet av ringbånd med åpninger til inngang / utgang som merket på banetegning
 • Kamerapersonen kaller ekvipasjen inn i ringen ved å si «Navn er velkommen til å starte nå.» Utover dette skal kameraperson være helt stille. 
 • Filmen skal starte FØR ekvipasjen får beskjed om å entre ringen og avsluttes ETTER at ekvipasjen har passert utgangen. Det er ønskelig at det filmes litt av belønningen som gjøres. 
 • Filmene sendes inn som YOUTUBE linker. Husk at disse må være merket som «ikke egnet for barn» slik at de kan lagres i spilleliste. De kan enten være offentlige eller «ikke opplistet».

Last ned banetegning 1

Last ned banetegning 2 

Retningslinjer for deltakelse i talenttroppen og landslaget 

Hovedmålsetting for talenttroppen og landslaget er gode lagprestasjoner. Retningslinjene under beskriver de forpliktelser en utøver har i troppen og på landslaget. Som en del av dette må alle utøvere signere på at dere er informert og har forstått retningslinjene. Retningslinjene skal etterleves av alle, inkludert utøvere, lagledelse og NRL. Deltakere i troppen og potensielt landslag forplikter seg å være lojal mot disse retningslinjene og de beslutninger som tas.

 

 

RETNINGSLINJER FOR DELTAKELSE:

 

En utøver som aksepterer plass i talenttroppen og potensielt landslaget i rallylydighet forplikter seg til å rette seg etter følgende regler og retningslinjer:

 • Som norsk tropp- og landslagsutøver i rallylydighet forplikter jeg meg til å behandle alle hunder med respekt – mine egne og andres.
 • Jeg skal benytte positiv hundetrening og spre lærdom og kunnskap om dette. Det vil si at jeg tar sterk avstand fra treningsmetoder som utøver fysisk avstraffelse av hund.
 • Enhver ekvipasje skal bidra til at lagprestasjonen blir den beste. Det skal prioriteres å være en god lagspiller og vise god lagånd.
 • Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og ha et felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor laget er en forutsetning og deltakerne skal ikke bidra eller være delaktige i konflikter innen rallysporten.
 • Spørsmål om tropp- og lagsammensetning rettes til troppleder. Troppens og lagets deltakere skal ikke engasjere seg offentlig i debatt eller diskusjon rundt troppens og/eller lagets sammensetning. Dette gjelder også kritikk av tropp/lag eller troppens/lagets deltakere i sosiale medier.
 • Alle skal delta på troppens samlinger. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt avslutningstid om ikke annet er avtalt med troppleder på forhånd.
 • Brudd på talentroppens og landslagets retningslinjer kan få følger for videre deltakelse på laget. Det gis muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding på evt. brudd på reglene.

UTTAKSREGLER 2022 – TOTALT 7 plasser

 
 • PLASS I: Den best plasserte sammenlagt fra uttakshelg #1
 • PLASS II: Den best plasserte sammenlagt fra uttakshelg #2
 • PLASS III: Den til høyest plasserte i talenttroppen på pallen i NM finalen. Denne plassen vil ikke vandre nedover i resultatlisten på NM. Dersom ingen i talenttroppen plasserer seg på pallen i NM vil det være en plass ekstra på neste kulepunkt for uttak.
 • PLASS IV og V: De to best plasserte sammenlagt fra begge helger, uttakshelg #1 og #2, som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag.
 • PLASS VI: Den som er tredje best plassert sammenlagt fra begge helger, uttakshelg #1 og #2, som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag blir første reserve.
 • PLASS VII: Den som er fjerde best plassert sammenlagt, fra begge helger, uttakshelg #1 og #2 som ikke er kvalifisert på noen annen måte til landslag blir andre reserve. Denne reserven kan være hjemmesittende reserve om den ønsker det.

Laget vil være komplett etter Norgesmesterskap i august.

 

UTTAKSPRØVER – NORDISK REGELVERK (UOFFISIELLE)

Prøvehelgene vil bestå av to konkurransedager hvor det vil være 2 konkurranser dag 1 og 1 konkurranse dag 2. Prøvene blir dømt av en dommer på det nordiske regelverket. Prøven vil være uoffisiell men åpen for alle som går i elite klasse på norsk regelverk. Maks antall per konkurranse vil være 30 stk.

 • Uttakshelg #1 arrangeres på østlandet 23-24.april
 • Uttakshelg #2 arrangeres på vestlandet 18-19.juni

Ved poenglikhet for plass I og II vil utøverne gå en utslagsbane der høyeste sum vinner på siste dag av konkurransen den aktuelle helgen.

Ved poenglikhet for plass IV, V, VI, VII vil utøverne gå en utslagsbane der høyeste sum vinner på siste dag av konkurransen for uttaksprøve #2.

Ved delt plassering på pallen under NM finalen vil gjennomsnittssummen for løp gått i NM helgen avgjøre hvem som får plassen på landslaget. Gjennomsnittssummen vil regnes av løpene ekvipasjen har gått alle dager under NM helgen.

 

 

Publisert 13.februar 2022: 

Styret i NRL har behandlet en innkommet sak med spørsmål om hvorvidt alle som konkurrerer under uttakshelger for landslag 2022 vil konkurrere om en plass på landslaget, jamfør uttaksregler for landslag 2022. Styret har vedtatt at alle som konkurrerer under uttakshelgene konkurrerer om en plass på landslaget. Dette innebærer at også deltakere utenfor talenttroppen vil kunne kvalifisere seg til en plass på landslaget i rallylydighet 2022.

 

Intensjonen med uttaksreglene for landslag 2022 var i utgangspunktet at landslaget kun skulle bestå av deltakere fra talenttroppen. Det har imidlertid skjedd en glipp der dette ikke er presisert i uttaksreglene. Ihht. uttaksreglene for landslag 2022 er kun én plass på landslaget forbeholdt deltaker fra talenttroppen. Dette gjelder plass nummer tre, som skal gå til ekvipasjen fra talenttroppen som plasserer seg høyest på pallen under NM-finalen.

 

Vedtaket er basert på en helhetlig vurdering av saken opp mot formålet med landslagsuttak. Uttakets formål er å oppnå en landslagssammensetning som kan representere Norge på best mulig måte internasjonalt. Det er ikke styrets oppfatning at et uttak åpent for alle deltakere vil føre til et dårligere landslag. Ekvipasjene må konkurrere på lik linje og under like forhold på uttaksprøvene. De ekvipasjene som tas ut på landslaget etter gjeldende uttaksregler vil således være de ekvipasjene som presterer best på nordisk regelverk.

 

Presiseringer til uttaksregler:

Reviderte uttaksregler 22.04.22