Dommer utdanning 2023/24

NRL planlegger dommerkurs i rallylydighet med oppstart i siste kvartal i år. Med dette ønsker NRL og kursledere Ghita Fossum, Roger Fredriksen og Hilde Andrea Nysether å komme med litt foreløpig info om planene knytta til dette.

Forhåndsvarsel om dommerutdanning i rallylydighet, 2023-2024

NRL planlegger dommerkurs i rallylydighet med oppstart i siste kvartal i år. Med dette ønsker NRL og kursledere Ghita Fossum, Roger Fredriksen og Hilde Andrea Nysether å komme med litt foreløpig info om planene knytta til dette.

Det er noen formelle krav til søkerne som er beskrevet i regelverket. Der står det at søker må:

 • Være hovedmedlem i en av NKKs medlemsklubber eller forbund ● Være over 18 år.
 • Ha anbefaling fra egen klubb
 • Ha bekreftelse fra klubb på at en har utført følgende oppgaver på minst en offisiell rallylydighetsprøve: Ringsekretær (ansvarlig i ringen), tidtaker eller resultat ansvarlig/sekretariat.
 • Ha startet med egen hund i klasse elite, og oppnådd premiering i denne klassen.
 • Søkeren skal ha en personlighet som gjør vedkommende egnet som dommer. Dette vurderes fortløpende gjennom utdanningsløpet.

Selve gjennomføringa av utdanninga og de ulike leddene i denne er utførlig beskrevet i regelverket.

NRL legger ut fullstendig utlysning på sine hjemmesider og i sosiale medier når den tid kommer.

Det er forventa at det vil stilles følgende krav til søknaden:

 • Presentasjon av kandidaten
 • Kandidatens bakgrunn
 • Hvorfor søker kandidaten og litt om kandidatens motivasjon
 • Hva kan kandidaten bidra med
 • Hvor mye tid ser kandidaten for seg å bruke på dommergjerninga
 • Liste over relevant erfaring
 • To relevante referanser
 • To fulle sett med banetegninger + én rekruttbane.
 • Disse skal brukes til å øve med egna ekvipasjer. Deretter skal det skrives en kort tekst om hvordan gjennomføringa gikk, og dette skal vedlegges søknaden.

Praktisk info:

Kursopplegget er tiltenkt å foregå over tre helger, fra tidlig kveld fredag til søndag og fra lørdag til søndag. Det er tenkt at samlingene skal foregår to ganger på Østlandet og én gang på Vestlandet.

Kurshelgene blir:

1.-3. desember 2023, med lokasjon Østlandet 3.-5. mai, 2024, med lokasjon Vestlandet

2.-3. november 2024, med lokasjon Østlandet

Mellom samlingene skal kandidatene gjennomføre ulike teoretiske og praktiske oppgaver, herunder treningsdømming av 80-100 ekvipasjer, fordelt på ulike klasser.

Etter endt kurs skal det avlegges endelig teoretisk og praktisk eksamen – se regelverket for utfyllende informasjon.

Per nå er ikke kursavgift endelig avgjort. Styret jobber med et endelig budsjett. Betalinga av kurset kan fordeles over flere innbetalinger.

.

Søknadsfrist er 27. august.

Spørsmål kan rettes til norsk.rallylydighet@gmail.com. Søknader sendes også hit.

Viktig informasjon til dem som vurderer å søke:

Alle samlinger er obligatoriske. Det må påregnes å legge ned et vesentlig antall arbeidstimer også utenom samlingene. Både teori, treningsdømming og etter hvert skyggedømming tar mye tid, og kandidaten bør tenke nøye gjennom egen kapasitet.

I tillegg til kursavgiften må kandidatene beregne utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlingene og skyggedømminga. Det må tas høyde for at skyggedømminga strekker seg over flere stevner enn det minimum som er omtalt i regelverket. Det må påregnes reisekostnader også her, da det erfaringsmessig ikke alltid lar seg gjøre å finne dommere å skyggedømme for i nærområdet til kandidaten.

Som dommer må kandidaten påregne å sette av tid til å utøve dommergjerninga. Mange dommere er aktive med egne hunder, men samtidig er det viktig at en som en del av et dommerfellesskap evner å sette egne konkurransebehov til side.