Talenttropp og landslag 2023

Vi har gleden av å informere at følgende ekvipasjer utgjør årets landslag for Norge i rallylydighet

Stine Strander & Keira
Audhild Mæland & Molly
Mette Nilsen & Giggs
Ingvill Viddal & Turbo
Geir Ove Håkull & Snella
Reserve: Jorun Soma & Sansa


Det ble nylig gjort en endring i reglene for deltagere i landslaget. Hvert land kan stille med 5 på laget og en i reserve. Reserven får kun mulighet å gå dersom det blir frafall på laget.

Gratulerer til alle!

Talenttroppen på     

MÅL

Ha god kompetanse på nordisk regelverk der Norge bygger kompetanse over tid til mesterskap og landslag representasjon. Talenttroppen vil øke interessen for nordisk rallylydighet, samt sikrer at de ekvipasjene som blir tatt ut på landslag trener jevnt mot nordisk mesterskap.

 

HVEM STYRER TROPPEN

Landslagsledelse utpekes av Norsk Rallylydighetsklubb for to år av gangen og kan utpekes på nytt etter endt periode. Dette for å få en jevn oppfølging og stabilitet for laget. Landslagsledelsen styrer troppen og består av per d.d av leder, trener og assistent.

 

TROPPENS SAMMENSETNING

Troppen vil bestå av minimum 10 ekvipasjer. Ekvipasjene går i eliteklasse i Norge og har et brennende ønske om å trene nordisk rallylydighet. Man kan delta med opptil 2 hunder i Talenttroppen.

 

SØKE SEG TIL TROPP

Kombinasjon av søknad og resultater. Se søknadskrav til talenttropp 2022.

NM vinneren 2023 vil få et direkte tilbud om plass i troppen for 2024 dersom den oppfyller søknad kravene til talenttropp 2024.

NB! Denne plassen gjelder kun NM vinneren og vil ikke gå videre nedover resultatlisten til NM dersom vinneren takker nei eller ikke oppfyller kravene.

 

ØKONOMI 2023

Deltakeravgift for å dekke inn halleie, utgifter mm til samlinger er satt til 3000 kr for Talenttroppen 2023. Dette dekker samling 1 og alle onlinesamlinger/oppfølginger gjennom året.


For de som blir tatt ut på landslag vil det koste 4500 som vil dekke de 3 neste samlingene. Øvrige deltakere i talenttroppen kan delta på Landslagets samling 1 og 2 med hund til 1500 kr (per samling) og som observatør til 500 kr (per samling).


I tillegg vil deltakeravgift til uttaksstevner tilkomme.
Overskudd fra deltakeravgift vil være med å dekke utgifter til uttaksstevner, nordisk mesterskap og samlinger. Det er mulighet for delbetaling av deltakeravgift.

 

SAMLINGER 2023

Troppen vil ha 1 samling på våren og landslaget vil ha 3 samlinger etter laget er tatt ut.

Troppens samlinger fysisk og online er obligatorisk for alle i troppen. Landslagssamlinger er obligatorisk for de som er tatt ut på landslaget. Troppens øvrige medlemmer kan delta på landslagets samlinger nr 1 og 2 med hund eller som observatør. Det å ikke gjennomføre deler av det obligatoriske opplegget vil bli tatt i betraktning når helheten til landslagsuttaket vurderes.

 

Fysisk samling Talenttroppen

11-12. februar – Hamar

 

Fysiske Landslagssamlinger

Sted blir avgjort etter sammensetning av troppen. 10-11. juni
9-10. september
21-22. oktober

 

Online samlinger på Teams for Talenttroppen og Landslaget.

2. januar – Online #1

31. januar – Online #2

1. mars – Online #3
17. april – Online #4
23. mai – Online #5
21. juni – Online #6
17. august – Online #7

10. oktober – Online #8

8. november – Online #9

Alle onlinesamlinger er klokken 20.00.

 

NORDISK MESTERSKAP 2023

Nordisk mesterskap vil avholdes i Norge. Lokasjon og tidspunkt blir kjent senere.

 

LANDSLAG 2023

Landslaget settes sammen og offentliggjøres innen 1 juni 2023. Laget vil bestå av 5 ekvipasjer og 2 reserve ekvipasjer.

 

FORCE MAJEURE

Dersom det oppstår uventede utfordringer med uttaket har troppledelsen anledning til å gjøre de beslutninger som er nødvendige for at et uttak skal kunne gjennomføres. Dette kan medføre endring av uttakshelg-datoer, endring av uttaksregler. I ytterste konsekvens av Force Majeure vil landslaget bli tatt ut av NRLs styreleder i samarbeid med troppens ledelse dersom det ikke kan arrangeres noen uttakshelger eller Norgesmesterskap. Beslutningene skal gjøres med hovedfokus på å få satt sammen det beste laget som kan representere Norge i en internasjonal konkurranse og med et så likt konkurransegrunnlag som mulig for troppens utøvere.

FØRER
Må være medlem av en klubb som samarbeider med NKK

Må enten være norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bostedsadresse i Norge (jf. Folkeregisteret)
Førere under 18 år må ha foresattes (foreldres) godkjennelse.

 

HUND
Minimumskrav – Må ha startet i eliteklassen (norsk regelverk)
Hunden må være registrert i NKK (Ikke NOX) og ha vært registrert i NKK minst 6 mnd før eventuelt mesterskap og dets første dag.
Hund må oppfylle kravene til start i NoM ref. General Regulations NoM.

 

EKVIPASJE
Sende inn en film som er filmet i sin helhet, og som viser en bane i nordisk regelverk. Filmen skal også vise start rutiner og belønning etter målgang. Dette for å sikre rallylydighetens grunnverdier i trening og konkurranse.
Dokumentere de seks beste resultatene fra eliteklassen i norsk regelverk oppnådd etter 1.1.22.
Dokumentere oppnådde resultater i NM om en har startet i NM.
Skrive en søknad hvor man skriver om seg selv, sin hund og sine ambisjoner. Skriv også om hva du kan bidra med i troppen og hvordan ditt bidrag oppfyller og styrker retningslinjene for troppen.
Lese gjennom og skrive under på retningslinjene for talenttropp og landslag.

 

SØKNADSFRIST
Søknadsfrist er 1.november 2022.

Søknaden sendes til norsk.rallylydighet@gmail.com.

 

GJENNOMGANG AV SØKNADER
Landslagsledelsen og en representant fra styret i NRL går gjennom søknadene så fort som mulig etter fristens utløp.

 

PUBLISERING AV TROPP
Troppen settes sammen og publiseres senest 10. desember 2022.

1 bane skal filmes i sin helhet og ikke satt sammen av flere klipp. Følgende kriterier må være oppfylt for at videoen skal være godkjent:

Kamera må holdes av en person og vedkommende må stå der det er merket på tegningen Banen skal ha markert inngang / utgang med f.ex to kjegler eller ringbånd.
Filmen skal starte FØR ekvipasjen entrer ringen og avsluttes ETTER at ekvipasjen har passert utgangen. Det er ønskelig at det filmes litt av belønningen som gjøres.

Filmen sendes inn som YOUTUBE linker. Husk at disse må være merket som «ikke egnet for barn» slik at de kan lagres i spilleliste. De kan enten være offentlige eller «ikke opplistet».

 

Hovedmålsetting for talenttroppen og landslaget er gode lag prestasjoner.

Retningslinjene under beskriver de forpliktelser en utøver har i troppen og på landslaget. Som en del av dette må alle utøvere signere på at dere er informert og har forstått retningslinjene.

Retningslinjene skal etterleves av alle, inkludert utøvere, lagledelse og NRL.

Deltakere i troppen og potensielt landslag forplikter seg å være lojal mot disse retningslinjene og de beslutninger som tas.

 

 

RETNINGSLINJER FOR DELTAKELSE:

Regler for representasjon i Talenttroppen og Rallylydighets-landslaget

Vedtatt 21/02-2022 – Revidert 22/03-2022

Regelverket under beskriver de forpliktelser en utøver har i både tropp og lag. Regelverket skal kommuniseres tydelig ved alle uttak, og utøverne skal signere for at de er informert og har forstått regelverket. Regelverket skal etterleves av alle, inkludert utøvere, lagledelse med fler. Deltakere på landslag forplikter seg å være lojal mot dette regelverket og de beslutninger som tas.

 

Alle deltakere er pliktet til å overholde følgende regler:

 1. Enhver ekvipasje skal bidra til at lagets prestasjon som helhet blir den beste. Alle skal prioritere å være en gode lagspillere og vise god lagånd.
 2. Alle skal være inkluderende, bistå hverandre og gjøre hverandre gode
 3. Alle skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og ha et felles mål om å bli best. God oppførsel i og utenfor troppen er en forutsetning, og deltakerne skal ikke bidra til eller være delaktig i konflikter innen rallylydighetssporten.
 4. Alle skal ha en god opptreden og en positiv holdning overfor hverandre og overfor deltakere fra andre nasjoner. Klage på bedømmelse eller andre forhold på arrangementet skal ikke forekomme. Alle eventuelle klager/protester skal gå via lagleder.
 5. Alle skal delta på samlinger, dette gjelder og online samlinger. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt avslutningstid. Søknad om fravær til samlinger/avslutningstid mm skal sendes skriftlig til lagledelse og er ikke godkjent før svar foreligger.
 6. Til mesterskap reiser laget sammen, og er på tur som et lag. Egne medhjelpere, følge eller støtteapparat som ikke er en del av laget holdes utenom, og samvær med slike må ikke gå på bekostning av lagaktiviteter.
 7. Spørsmål om uttak rettes til lagleder. Landslagets deltakere skal ikke engasjere seg i offentlig debatt eller diskusjon rundt laguttak. Dette gjelder også kritikk av lag/tropp eller troppens deltakere i sosiale medier.
 8. Alle skal benytte positiv hundetrening og spre lærdom og kunnskap om dette. Det vil si at alle tar sterk avstand fra treningsmetoder som utøver fysisk/psykisk avstraffelse av hund.
 9. Som norsk tropp- og landslagsutøver i rallylydighet forplikter alle seg til å behandle alle hunder med respekt – sine egne og andres.
 10. Brudd på landslagets regler vil kunne gi tap av plass på landslag og talenttropp. Det gis muntlig og/eller skriftlig advarsel på evt brudd på reglene.
 11. Deltakere i landslaget inklusiv deres reserver og støtteapparat skal forholde seg til NKK sin Web Policy.
 12. Landslaget og deres deltakere følger NRL sitt motto med Glede, Samspill og Holdninger.
 13. Innvilget plass regnes som bindende påmelding og utgifter til samlinger (max 3 i løpet av året) må betales uavhengig av om man kan delta eller ikke.
 14. Ved deltakelse i mesterskap skal man følge NKK sine regler om bekledning/landslagstøy.

Ved uklarhet i situasjoner og regler kontakt lagledelse.

 

Jeg bekrefter herved at jeg er informert om gjeldende regler for deltakelse i talentroppen/landslagstropp/lag. Jeg bekrefter at jeg har forstått regelverket, og at jeg vil etterleve dette. Jeg er innforstått med at brudd på regelverket kan få følger for videre deltakelse på lag og/eller i tropp.

 

Last ned regler for representasjon i Talenttroppen og Rallylydighets-landslaget for å signere her

 

Uttakshelger

25-26 mars – Østlandet

29-30 april – Egersund

Det blir to uttakshelger, med 3 stevner per helg. 2 lørdag og ett løp søndag. Totalt 6 stevner. Ut fra disse stevnene blir det laget en rankingliste som vil legges til grunn for uttak til landslaget.

 

Uttak gjøres på bakgrunn av ranking og helhetsvurdering ut fra samlinger og lekser. Uttak gjøres av landslagsledelsen.

Helhetsvurderingen vil gå på samlet inntrykk av lekser, progresjon, oppmøte og ranking.

På langsiktig grunnlag ser vi det ikke gunstig at man går med mer en hund på landslaget. Dette vil praktiseres fra 2023.